Přijímací řízení
pro žáky 5. ročníků základních škol
PRIMA
pro školní rok 2016/2017

Nabídka studia: osmileté všeobecné gymnázium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 34 a ke studiu jsou vítáni všichni šikovní páťáci, kteří splní podmínky přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení:

 

 

a)

Studijní průměr na konci čtvrtého ročníku školního roku 2014/2015 a v prvním pololetí pátého ročníku školního roku 2015/2016.

Hodnocení kritéria: za každé pololetí může uchazeč získat maximálně 50 bodů při průměru 1,00. Za každou setinu horšího studijního průměru se odečítá jeden bod. Minimální počet bodů v každém pololetí je nula.

b)

Úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky, které se zúčastní všichni zájemci o studium (písemný test z M, ČJL).

Hodnocení kritéria: za každý test může uchazeč získat maximálně 100 bodů

c)

Doložená účast uchazeče v mimoškolní zájmové činnosti (umělecké, sportovní, jazykové, technické a všeobecně rozvíjející organizované činnosti).

Hodnocení kritéria: za každou doloženou aktivitu získá uchazeč 10 bodů a započítává se maximálně pět doložených aktivit v průběhu let 2015 – 2016 (maximálně 50 bodů). Potvrzení o aktivitách (ZUŠ, sportovní oddíly, akreditovaná střediska nebo organizace zabývající se činností dětí a mládeže - nezapočítávají se potvrzení činností od kmenových škol žáků podávajících přihlášku ke studiu). Potvrzení musí být součástí podané přihlášky ke studiu na předem stanoveném formuláři, který získáte v sekretariátu školy nebo na webových stránkách zde (v případě ZUŠ platí i kopie vysvědčení). K pozdějšímu potvrzení zájmových činností se nepřihlíží.

 

 

 

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem bodů (max. 350 bodů), kteří splnili podmínky přijímacího řízení dle stanovených kritérií.
V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí uchazečů výsledek z přijímacích zkoušek z M a ČJ. Při rovnosti bodů z příjímacích zkoušek je druhým rozhodovacím kritériem studijní průměr na konci čtvrtého ročníku školního roku 2015/2016. Při rovnosti těchto průměrů je třetím kritériem studijní průměr v prvním pololetí pátého ročníku školního roku 2015/2016. Pokud se rovnají i tyto průměry, tak posledním kritériem je počet doložených aktivit v mimoškolní a zájmové činnosti.

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny v budově Gymnázia Varnsdorf do tří pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek. Výsledky budou zveřejněny na domovské stránce školy www.bgv.cz. Identifikace uchazeče proběhne podle kódu, který byl uchazeči přidělen v den konání přijímacích zkoušek.

Žák s poruchou učení (dyslexie, dysgrafie ...) nebo jiným zdravotním postižením bude zohledněn u přijímacích zkoušek, pokud dodá současně s přihláškou zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

 

 

Přijímací zkoušky prvního kola proběhnou ve dvou termínech, a to v pátek 22. dubna 2016 (náhradní termín v pondělí 25. dubna 2016) v areálu školy gymnázia.

Uchazeč vyznačí na přihlášce zvolený termín, ve kterém bude přijímací zkoušky konat.

Přijímací zkoušky jsou písemné a budou konány z českého jazyka a literatury a matematiky. Požadavky na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky budou vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro první stupeň základní školy, který je závazný pro všechny ZŠ. Požadavky k přijímacím zkouškám naleznete zde: matematika a český jazyk a literatura.

Vzhledem ke konání přípravného kurzu k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek nejsou prostřednictvím školy vzorové testy zveřejňovány.

 

 

 

1)

Přihlášky ke studiu se podávají poštou nebo osobně do sekretariátu GV na předepsaném formuláři, který lze získat prostřednictvím základní školy nebo stáhnout přímo z našich stránek (formát .xls, název a adresa střední školy: Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, obor vzdělání - kód a název: Gymnázium 79 - 41 - K/81, lékařský posudek o zdravotní způsobilost ke vzdělání: nevyžadujeme). Pokyny k vyplnění přihlášky ke stažení zde: Další informace podá výchovný poradce příslušné ZŠ. Přihlášky na GV prosím doručte do 15. března 2016.

2)

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce, a to do konce března 2016.

3)

Přípravný kurz z MATEMATIKY, ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení se bude konat ve středu 6. 4. 2016 a ve čtvrtek 14. 4. 2016 od 15.30 hodin v budově GV pod vedením učitelů gymnázia.
Významnou součástí přípravného kurzu je beseda s rodiči a budoucími žáky, seznámení s prostředím a učiteli školy.

4)

Obecná pravidla přijímacího řízení včetně informací o zápisových lístcích najdete v novele školského zákona.

5)

Pokud si přesto nebudete vědět rady, navštivte osobně kancelář GV (kontakt na telefonním čísle 412 371 423 nebo e-mailové adrese jakoubek@bgv.cz).

 

 


Odpovědi na některé otázky související s přijímacím řízením najdete zde:

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel gymnázia Varnsdorf