Obrázky z českých pověstí

Obrázky z českých pověstí - literárně gramatická výchova

Téma:

 • literatura – lidová slovesnost – POVĚST
 • divadlo – divadelní profese – vznik divadelního představení - vystoupení
 • amatérský film – jednoduchá videonahrávka a práce s ní
 • literatura a sloh – vypravování – pohádka umělá – vlastní tvorba
 • prezentace vlastní práce

Cíl:

 • pochopení smyslu literárně dramatických forem kultury a umění na základě vlastní práce a osobního prožitku
 • rozvíjení klíčových kompetencí školního vzdělávání

Cílová skupina:

 • studenti primy (11-12 let)

Velikost skupiny:

 • 6-7 studentů

Časová dotace:

 • 22 hodin (+domácí přípravné práce)

Osnova a časové rozvržení:

 1. literární teorie (lidová slovesnost, pověst, autoři, divadlo, film) 2 hodiny – ČJ
 2. sloh (vypravování)        1 hodina – ČJ
 3. výběr pověstí, vytvoření skupin, rozdělení práce a rolí  1 hodina – ČJ
 4. exkurze s výkladem Městské divadlo Varnsdorf   2 hodiny – ČJ
 5. úprava textu – scénář        (domácí práce)
 6. výběr a nácvik hudebního doprovodu     (domácí práce)
 7. příprava kostýmů        (domácí práce)
 8. malování kulis        4 hodiny – VV
 9. nácvik divadelního představení      4 hodiny – ČJ
 10. vystoupení (kluby seniorů ve Vdf., I.stupeň ZŠ)   4 hodiny – ČJ
 11. pořízení videonahrávek       3 hodiny (mimo vyučování)
 12. zpracování videozáznamu      (domácí práce)
 13. vlastní pověst – vypravování       (domácí práce)
 14. přepis pověsti do jednotného formátu s obrázkem   4 hodiny – IVT
 15. prezentace videozáznamu + vyhodnocení („prima lev“ za nejlepší scénář, režii, herecké výkony atd.) - možno za účasti rodičů
 16. profesionální divadlo – návštěva představení Národního divadla v Praze

Metody práce:

 • výklad učitele
 • práce s knihou
 • řízený rozhovor
 • práce ve skupině
 • dramatizace
 • výtvarná činnost
 • spontánní diskuse
 • práce s multimediální technikou

Pomůcky:

 • literatura (sbírky českých pověstí)
 • kartony a výtvarné potřeby na výrobu kulis
 • oděvy a doplňky na kostýmy
 • drobné rekvizity
 • hudební nástroje
 • videokamera a digitální fotoaparát
 • PC

Výstupy:

 • realizace divadelního vystoupení
 • prezentace a vyhodnocení videozáznamu
 • CD se záznamem hraných pověstí
 • sborníček vlastní literární tvorby

Začleněná průřezová témata:

 • OSV – osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, kreativita, komunikace, řešení problému, rozhodovací schopnosti
 • MKV – lidské vztahy
 • MDV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu

Klíčové kompetence:

 • kompetence komunikativní
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské

Realizace:

 • probíhá (březen 2009 – prosinec 2009)

Autor projektu:

 • Mgr. Martina Janáková