BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM VARNSDORF

STRUČNÝ PRŮVODCE K ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÝCH PRACÍ ŽÁKŮM

(NÁVRH PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ČESKÝ JAZYK, PROJEDNÁNO S PK IVT, SCHVÁLENO VEDENÍM ŠKOLY)

  1. 1. POJMENOVÁNÍ A DRUH ZADÁVANÉ PRÁCE

a)     PÍSEMNÁ PRÁCE

-        nejobecnější forma zadané práce, jejímž cílem je, aby žák písemnou formou zpracoval zadané úkoly/otázky/cvičení, nebo pojednal o zadaném tématu formou slohového útvaru popis/výklad/vypravování/výpisky a aby si tak upevnil, ujasnil a osvojil požadované dovednosti a znalosti – požadavky na obsah a rozsah práce by měly odpovídat učivu a dovednostem daného ročníku (a to nejen v daném předmětu, ale především v českém jazyce a IVT)

-        pisatel vychází především z vlastních vědomostí a zkušeností, případně z poznámek výkladu z hodin

-        v tomto druhu práce není vhodné pracovat se vkládáním obrázků z internetu (důvod: správná citace zdroje) – je však možné vkládat vlastní fotografie nebo kreslit

-        pokud se pracuje s učebnicí nebo internetem, uvádí se zdroj na konci práce (ve tvaru, jaký požaduje norma)

-        práce by měla mít samostatnou titulní stranu s následujícími údaji (škola, téma práce – nadpis, písemná práce z …, jméno, třída, datum)

-        na jednotlivých stranách práce je doporučeno u prací odevzdávaných v tištěné nebo elektronické podobě v záhlaví znovu uvést název a v zápatí jméno žáka, třídu a datum

-        vhodné od 2. pololetí primy pro všechny ročníky

 

b)     SAMOSTATNÁ PRÁCE - POLOLETNÍ PRÁCE

-        náročnější forma práce, obvykle zpracovávající jedno téma ve větším rozsahu, než bylo probíráno ve škole, která předpokládá práci s externími zdroji, které však už žák musí umět správně citovat

-        slohovou formou bývá výklad, rozbor, referát, recenze, výtah, úvaha, esej apod. - požadavky, obsah a rozsah práce by měly odpovídat učivu a dovednostem daného ročníku (a to nejen v daném předmětu, ale především v českém jazyce a IVT

-        pisatel vychází z informací získaných ve škole a samostatně pracuje s dostupnými zdroji – doporučujeme trvat na tom, aby alespoň jeden zdroj byl odborná literatura – tištěná, nikoli internet

-        žák musí být řádně poučen, že celý převzatý text je citace (dává se do uvozovek) a je třeba k němu uvádět zdroj způsobem, jaký požaduje norma

-        citované pasáže označí žák na konci horním indexem1 – a pod příslušným číslem uvede zdroj (žáci nižšího stupně na konci práce, od kvinty v poznámkách pod čarou)

-        u vložených obrázků uvádět zdroj pod obrázek

-        práce by měla mít samostatnou titulní stranu s následujícími údaji (škola, téma práce – nadpis, písemná práce z …, jméno, třída, datum)

-        na jednotlivých stranách práce je doporučeno u prací odevzdávaných v tištěné nebo elektronické podobě v záhlaví znovu uvést název a v zápatí jméno žáka, třídu a datum

-        vhodné od tercie

c)     SEMINÁRNÍ PRÁCE  - ROČNÍKOVÁ PRÁCE

-        definovaná forma odborného textu, v níž student vysoké, nebo nejvyšších ročníků střední školy prokazuje schopnost samostatné práce s odbornou literaturou, přehled o určité problematice a schopnost jejího jazykového zpracování, schopnost nahlížet problematiku v příčinách a důsledcích, polemizovat a podpořit své závěry pádnými argumenty

-        práce se zdroji způsobem, jaký požaduje norma, je samozřejmostí – většinu textu formuluje student sám, případně parafrázuje odborný text, citace užívá v opodstatněných případech – používá horní index a poznámky pod čarou

-        formální úprava seminární práce: titulní stránka (škola, předmět, téma, jméno autora práce, jméno vedoucího práce, třída a rok zpracování), rozsah nejméně 10 stran textu, části a řazení (titulní strana, obsah, seznam použitých zkratek a symbolů vlastní práce, soupis bibliografických citací – zdrojů, seznam příloh, přílohy)

-        vhodné pouze pro septimu a oktávu (volitelné semináře)

-        ROČNÍKOVÉ PRÁCI je věnován samostatný manuál (www.bgv.cz)

d)     PREZENTACE

-        forma určená

a) jako podpora mluveného projevu – výkladu, referátu, recenze, diskuse

b) samostatný obrazový nebo heslovitý nekomentovaný doprovod nějaké akce/činnosti

-        neplní tedy sama o sobě funkci ucelené práce (ačkoli se s ní tak často pracuje – není to správně)

-        může nahrazovat výpisky nebo výtah (shrnuje tedy určité téma v heslech nebo velmi stručných větách)

-        převažuje obrazový materiál (foto, grafy, mapy…)

-        zdroje citujeme obvykle přímo v dolní části každého listu nebo pod obrázkem – uvádíme v závorce (na posledním listě pak je souhrn všech citovaných zdrojů)

-        vhodné od tercie (po dohodě s učiteli IVT ve druhém pololetí sekundy)

  1. 2. SLOHOVÉ ÚTVARY PODLE ROČNÍKŮ

PRIMA – zpráva, oznámení, dopis, jednoduché vypravování, jednoduchý popis

SEKUNDA – výpisky, výtah charakteristika, žádost, jednoduchý životopis, referát

TERCIE – líčení, charakteristika literární postavy, výklad, popis uměleckého díla

KVARTA – úvaha, proslov, diskuse, fejeton - rozeznávání

KVINTA – úřední dopis, publicistický článek, interview, složitější popis a vypravování

SEXTA – složitější výklad, pokročilá úvaha, reportáž, komentář, odborný referát

SEPTIMA – recenze, životopis – různé formy, fejeton, polemika

OKTÁVA – esej, umělecké líčení, odborný článek, zvláštní útvary administrativního, odborného a publicistického stylu